Monday, May 7, 2018

• ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း


အေျချပဳ က်မ္းခ်က္။       ။လုကာ ၈း၅-၈

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္တစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိရန္ အလြန္ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရွိေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရွိေသာ ဆက္ဆံေရး အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုေသာအရာမရွိလွ်င္ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာအရာ မရွိႏုိင္။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စကားေျပာရမည္။ သူေျပာသည္ကို နားေထာင္ရမည္။ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယက္ပိုမုိသိကၽြမ္းလာေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။  ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရး မရွိဘဲ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဆက္ဆံေရးမရွိလွ်င္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ အျမတ္ထုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ ထုိအရာမ်ား မပါရွိပါ။ 

ဓမၼေဟာင္းမွ ဗာဗုလုန္ ရဲတုိက္ၾကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို သင္မွတ္မိပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိလုပ္ငန္းၾကီး ရပ္ဆိုင္းသြားရသည္ကုိ မွတ္မိပါသလား။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳႏုိင္ေသာ ထုိအခ်ိန္တြင္ ထုိလုပ္ငန္းၾကီး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။ လူမ်ားက ဘုရားသခင္ထက္ ၾကီးမား ၾကီးျမတ္ျခင္းကို ေတာင့္တခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူတို႔တြင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာ အရာသည္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ထိုလူမ်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မဆက္သြယ္ႏုိင္လွ်င္ သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား ဘယ္ေသာအခါမွ ရွိလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္က သိရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ မရွိႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဆက္ဆံေရး က်ဆံုးသြားသြားခဲ့ၾကသည္။ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ဤအခ်က္သည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသာ အျခားသူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္လ်က္ရွိျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားပါက သင္၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားလည္း ဆံုးရႈံးသြားရပါလိမ့္မည္။

ယခု ကၽြႏု္ပ္ေ၀ငွလုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မည္သို႔ တည္ရွိႏုိင္မည္နည္း ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို မည္သို႔ ၾကားၾကပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္ ယခုဖတ္လိုေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္မွာ ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး (၈) တြင္ ေတြ႕ရေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ေပ၏။


မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေကာင္းေသာေျမ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတရာပြါးမ်ား၍ အသီးသီးၾက၏။ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ (ရွင္လုကာ ၈း၅-၈)

ဤက်မ္းပိုဒ္၏ စကားလံုးတစ္လံုး ျဖစ္ေသာ "ၾကားစရာ နားရွိေသာသူ" ဆိုေသာ စကားလံုးကို သတိရပါ။ သခင္ေယရႈက မိမိ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို နားေထာင္မႈသည္ မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးျဖစ္ေပ၏။
သခင္ေယရႈက ထုိဥပမာ၏ အ နက္အဓိပၸါယ္ကို ရွင္လုကာ ၈း၁၁-၁၈ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ၏။

ထိုဥမာအနက္အဓိပၸါယ္ကား၊ မ်ိဳးေစ့သည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစကားျဖစ္၏။ ၁၂လမ္း၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကုိ ၾကားသည္ရွိေသာ္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ မာရ္နတ္သည္ လာ၍တရားစကားကို ႏွလံုးထဲမွႏႈတ္ ယူေသာသူကိုဆိုလိုသတည္း။ ေက်ာက္ ေပၚ၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ခံယူေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုး၌ အျမစ္မစြဲ၊ ခဏသာယံုၾကည္သျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ေဖာက္ျပန္ေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။ ဆူးပင္တို႔တြင္ ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကိုၾကား သည္ရွိေသာ္၊ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း တို႔သည္ ႏွိပ္စက္၍အသီးမသီး ေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။ ေကာင္းေသာေျမ၌ရွိေသာသူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တရားစကားကိုၾကားလွ်င္၊ စြဲလမ္းေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာအသီးသီးေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။

            ဆီမီးထြန္းၿပီးလွ်င္ အိုးေမွာက္၍ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ခုတင္ေအာက္၌လည္းထားေလ့မရွိ။ ဝင္ေသာသူ သည္ အလင္းကိုျမင္ေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ဝွက္ထားလ်က္ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ထင္ရွားစြာပြင့္လင္းလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ၾကား နာရသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏။ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ ဆင္းရဲ၏။ ထိုသူ၌ ဥစၥာရွိဟန္ေဆာင္ သမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ အခန္းငယ္ (၁၈) သခင္ေယရႈေျပာၾကားခ်က္တြင္ "သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ၾကားနာရသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ။" ဟု ေဖၚျပထားသည္။

အခန္းငယ္ (၈) တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းငယ္ (၁၈) တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သခင္ေယရႈ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ နားေထာင္ရန္ ေျပာပါသည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး အလြန္ ေရးၾကီးပါ၏။ သင္သည္ အျခားလူေျပာေသာ စကားကို နားမေထာင္ပါက သင္သည္ ထိုသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။

ဤပုံဥပမာ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ လူတို႔၏ နားေထာင္ျခင္း (၄) မ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႕မိပါသည္။ နားေထာင္မႈ ပုံစံေလးမ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

၁။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ နားေထာင္ျခင္းကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားၾကပါ။


မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။ (လုကာ ၈း၅)

လမ္းေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့ခ်သည္။ ဤသည္မွာ နားမေထာင္ျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္ေပ၏။

သမၼတၾကီး ဖရန္ကလင္ ရုစဗဲ့ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္ၾကားဘူးပါသည္။ သူသမၼတျဖစ္စဥ္အခါ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၾကိဳဆိုေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တာ၀န္ ၀တၱရားအရ သာမာန္နာေထာင္ရုံမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းတြင္ သူ၏ စကားကို မည္မွ် အေလးထားနားေထာင္သည္ကို သိရွိရန္ ေလ့လာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သူ႔ထံသို႔ လာေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကခ်ိန္တြင္ သမၼတၾကီး ရုစဗဲ့က အျပဳံးမ်က္ႏွာျဖင့္ "ဒီမနက္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အဖြား အသက္ခံရတယ္ဗ်ာ" ဟုေျပာလုိက္ရာ ထုိသူတို႔က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ၾက သည္မွာ "တကယ္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါတယ္ သမၼတၾကီးရယ္" "ၾကားရတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခ်ိဳျမိန္လုိက္သလဲဗ်ာ" စသည္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကသည္။ ထိုအခါ သမၼတၾကီး ရုစဗဲ့ နားလည္သေဘာေပါက္လိုက္သည္မွာ ထုိသူတို႔ အားလံုးသည္ သူ၏ စကားကို ေကာင္းစြာ နားမေထာင္ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သံတမန္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ "ကၽြန္ေတာ့္အဖြား ဒီမနက္အသက္ခံရတယ္ဗ်ာ" ဟူ ျပံဳးျပီး ေျပာလုိက္ရာ ထုိသံတမန္သည္ အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္ေသာ အမႈအရာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္မွာ "ေသခ်ာပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီမနက္ သူလာမွာပါ" ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ လံုး၀ နားမေထာင္တတ္ၾကပါ။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားကို သင္ေတြ႕ဘူးပါသလား။ သင္ဘာေျပာေနသည္ကိုပင္ ထုိသူသည္ မသိ၊ နားမလည္၊ ဂရုမစုိက္ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾကပါသနည္း။ အေၾကာင္းအရင္း အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။

က. အခ်ိဳ႕လူတို႔သည္ အလြန္အလုပ္မ်ားၾကျပီး သူတို႔၏ စိတ္အစဥ္မွာ ခက္ခဲမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နားေထာင္ႏုိင္မႈ မရွိၾကေခ်


ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ သူသည္ ဆန္႔က်င္တတ္ေသာသူမဟုတ္။ နားေထာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ အလြန္အလုပ္မ်ားေနေလ့ရွိျပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္လွ်င္ျမန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂရုတစုိက္ နားေထာင္ရန္ အျမဲ ေႏွးေကြးေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ အျမဲ အစဥ္မေျပ ျဖစ္ရၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွာ ၾကားနာရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အစဥ္သည္ အလြန္အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အာရုံစုိက္ရန္ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားရေသာအရာ အမ်ားရွိေသာ္လည္း မွတ္သားႏုိင္ေသာ အေျခအေန မရွိၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နားေထာင္မႈမ်ားတြင္ ဘာမွ် မမွတ္မိေတာ့ဘဲ အစဥ္လြတ္သြားေလ့ရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔တြင္ သင့္ကို စကားေျပာေနပါသည္။ သင္သည္ အလုပ္မ်ားကို ခဏရပ္ျပီး စကားနားေထာင္လုိက္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ခ. အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ နားမေထာင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ သူတို႔၏ စိတ္သည္ ပိတ္ထားၾကျပီး သူတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားလည္း မာေၾကာေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စကားေျပာခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အစဥ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိန္နာရီႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို မျပဳလုပ္ၾကပါ။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အစဥ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

က) မာနၾကီးျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားမွာ "ဘုရားမလုိပါဘူး။" " ငါဘာသာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။" " ငါသိျပီးသားပါ။" " ငါအားလံုး သိပါတယ္။" " ငါလက္နဲ႔ ငါလုပ္တာ အစဥ္အေျပဆံုးပါဘဲဲ၊" " ငါေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။" စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ထုိအရာ အားလံုးမွာ မာန္မာနမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ၾကားနာရန္ ပိတ္ပင္မႈ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလထဲတြင္ စကားေျပာသူမဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ စကားေျပာသူျဖစ္သည္။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး သူ႔ကို အစဥ္ တန္ဘိုးထားပါ။ 

ခ) ခါးသည္းျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာက်င္ရသည့္အခါတိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပိုေကာင္းေသာအရာကို ေရြးခ်ယ္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕က ပိုမိုခါးသည္းမႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာက်င္ရသည့္အခါတုိင္း တံတုိင္းၾကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္မိၾကသည္။ ထိုတံတုိင္းၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္သာ ေနထိုင္မိေတာ့သည္။ "ဘယ္သူမွ မလာနဲ႔" ဟု ေအာ္ ဟစ္မိၾကသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္ကိုပင္ အျပစ္တင္ေျပာဆို မိၾကျပီး နားေထာင္ျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ခါးသည္မႈ မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားကို မခံစားႏုိင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။ 

ဂ) နားမလည္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္းကို မသိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အာရုံစူးစိုက္မႈကို ရယူခ်င္ပါသည္။ သူသည္ သင္ႏွင့္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ သူသည္ သင့္ကို ဆက္ဆံမႈ (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခ်င္ပါသည္။ နာေထာင္ျခင္းသည္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ 

ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊၊ (ဆာလံ ၂၅း၉)

ႏိွမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔အား မည္သို႔ ေသြးေဆာင္၍ မည္သုိ႔ သြန္သင္ပါသနည္း။ စကားေျပာျခင္းျဖင့္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ သင္ၾကားႏုိင္သည့္ အေျခအေန စိတ္သေဘာရွိျခင္း အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဆရာထံမွ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏုိင္ေသာသူသည္သာလွ်င္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ၾကားစရာ နားရွိေသာသူသာလွ်င္ ဘုရားသခင္က စကားေျပာေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္ စကားေျပာႏုိင္သူ ျဖစ္လာေစရန္ သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္ အားေပးပါ၏။ ထုိအရွင္သည္ နားကန္းေနသူမ်ားကို စကားမေျပာပါ။ ထုိအရွင္ကိုစကားမေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) စကားနားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနသူမ်ားကို  စကားမေျပာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားကို နားေထာင္ဘုိ႔ရန္သာ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ တတ္သူသာ ျဖစ္ဘုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိကဲ့သို႔ နားေထာင္မည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါ၏။

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ နားေထာင္ေသာ္လည္း ေမ့တတ္ၾက၏။


တရားစကားကို ၾကား၍ နားေထာင္ေသာ္လည္း ေမ့တတ္သူမ်ားမွာ ေက်ာက္ေပၚတြင္ က်ေသာ မ်ိဳးေစ့ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ၾကားျခင္းငွာ လွ်င္ျမန္ၾကေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ရန္လည္း လြယ္ကူၾက၏။

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီးျခင္းသို ႔ေရာက္ၾက၏။ (လုကာ ၈း၆)

သင္သည္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားေပၚတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ိဳးဘူးပါသလား။ သင္သည္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ခဲမ်ားေပၚတြင္ မ်ိဳးေစ့ၾကဲခဲ့လွ်င္ အစိုဓါတ္ရသည့္အခါ အပင္ေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအပင္သည္ အျမစ္မစြဲႏုိင္သျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးသြားလိမ့္မည္။ ေျမဆီလႊာ နဲပါးျပီး ေျမထုမရွိေသာေနရာတြင္ အပင္စိုက္ပါက အားနည္းေသာ အပင္မ်ားသာ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၾကားနာမႈ နည္းပါးသည္ဆုိပါက ထုိယံုၾကည္သူသည္ အားနည္းေသာ ယံုၾကည္သူသာလွ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာရမည္။ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထုိအရာမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါက အားရွိေသာ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖား၍၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာရုံမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကိုက်င့္ေသာ သူျဖစ္ၾကေလာ့။ (ယာကုတ္ ၁း၂၂ )

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေလတပ္စခန္းတစ္ခုကို ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾကားသမွ်အရာအားလံုး၏ ၉၀.၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕က အခ်ိန္မၾကာေသးေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ တတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး အခ်စ္ဆံုးေသာ သူမ်ားထံမွ ေျပာေသာ စကားမ်ားကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ "မနက္က ငါ့ကုိ ဘာလုပ္ဘို႔ ေျပာခဲ့သလဲ" ဟူေသာ စကားကို ျပန္လည္ ေမးမိေသာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စိတ္ထဲတြင္ သိမ္းပိုက္ထားေသာအရာမ်ား ရွိေနတတ္ၾကျပီး ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ အားလံုးကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ဆုိသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ျပည္လွ်ံေနျပီး ထိုအေျခအေနထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို စကားေျပာရန္ ၾကိဳးစားေနသည္။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔အတြက္သာ စကားေျပာခ်င္သည္မဟုတ္။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲေစခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကီးေသာ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တရားေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းျပီး လုိက္ေလွ်ာက္ပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တရားေတာ္ကို ရႈမွတ္ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့ကို ၾကီးထြားေစသည္ အစိုဓါတ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ (ေယာရႈ ၁း၈)
  ၁အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ႀကိဳးစား၍ ရွာပါ၏။ ေရမရွိ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ လြင္ျပင္၌ အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ငတ္ပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုလြမ္းဆြတ္ပါ၏၊၊ ၂ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ျမင္ျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္၌ ထိုသုို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ပါၿပီ၊၊ ကရုဏာေတာ္သည္ အသက္ထက္သာ၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရပါမည္၊၊ ၄ထိုသို႔အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္။ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ လ်က္ လက္ကို ခ်ီပါမည္၊၊  ၅အိပ္ရာေပၚမွာကိုယ္ေတာ္ကို ေအာက့္ေမ့၍ ညဥ့္ယံတို႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနေသာအခါ၊ ဆီဥကို၄င္း၊ ဆူေသာအသားကို၄င္း စား၍ ဝသက့ဲသို႔၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝ၍ရႊင္လန္းေသာႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၆အကြၽႏ္ုပ္ကို မစေေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ပါမည္။ ၇အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ မွီဝဲ၍ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေထာက္မေတာ္မူ၏၊၊(ဆာလံ ၆၃း၁-၇)
၁၁ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ေရွးကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္ျပဳဘူးေသာ အ့့့ံၾသဘြယ္တုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ၁၂ျပဳေတာ္မူသမွ် တို႔ကိုဆင္ျခင္၍ စီရင္ေတာ္မူေသာအရာ တို႔ကို ျမြက္ဆိုပါမည္။ ၁၃အိုုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းသည္ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ပါ၏။ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္သနည္း။ (ဆာလံ ၇၇း၁၁-၁၃)

၁၄၇မုိဃ္းမလင္္းမွီ အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္တတ္ပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနပါ၏၊၊  ၁၄၈ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လိုေသာငွါ ညဥ့္ယံမလြန္မွီ အကြၽႏ္ုပ္ႏိုး တတ္ပါ၏၊၊  ၁၄၉အုိထာဝရဘုရား ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၄၇-၁၄၉)

အခုအခ်ိန္ဟာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာေနေသာအရာကို စတင္သတိရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ရုံမွ်သာ (သို႔မဟုတ္) ဖတ္ရႈရုံမွ်သာ မျပဳပါႏွင့္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ိဳးေစ့ကို ေက်ာက္ေပၚက်၍ အျမစ္မစြဲ ႏုိင္ေသာအေျခအေန မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

၃။ အခ်ဳိေသာသူမ်ားမွာ နားေထာင္ေသာ္လည္း အေရးမၾကီးဟု ခံစားေသာသူမ်ားရွိေနပါသည္။


အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။ (လုကာ ၈း၇)

ဤလူမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားျဖစ္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္သူမ်ားႏွင့္တူသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ျမက္ပင္ ေပါင္းပင္မ်ားကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ သေဘာလည္း ရွိေနသည္။
ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ ၏ စိတ္ထဲတြင္ အျခားအၾကံအစည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀စည္ပင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအၾကံအစည္မ်ားကိုသာ စိတ္ထဲတြင္ စြဲလမ္းေနသည္။ ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ရေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြ အခြန္အခမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအေရးမ်ား. . .စသည္ျဖင့္ မေရမတြက္္ႏုိင္ေသာ အေရးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္တြင္ စြဲလမ္းေနေသာအရာ (၃) ခုကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။ 

က. စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
သင္သည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းအမႈကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္၍ မရပါ။ ဂရိ ဘာသာစကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကို "ျခားနားေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ စြဲထုပ္ခံရျခင္း" ဟု အဓိပၸါယ္ ရွိေနပါသည္။ သင္၏ စိတ္အစဥ္သည္ ျခားနားေသာ လမ္းသို႔ ဦးတည္ေစရန္ ဆြဲထုပ္ျခင္းကို ခံေနရပါျပီလား။ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားကို အာရုံစိုက္ေနပါက လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေပ။ ထုိအရာသည္သာလွ်င္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါ၏။ ဆိုလုိသည္မွာ ထုိလမ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ အခ်ိန္မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိုးရိမ္းပူပင္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိုးရိမ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ခ. ေငြေၾကး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လံုးေလာက္ေသာ ေငြေၾကးမရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို မည္သုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမ်ားကသာ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ ငါခရီးသြားရင္ ေလာက္ပါ့မလား။ ေငြေၾကးကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းရမလဲ။ ဘယ္လုိ အသံုးျပဳရမလဲ။ ဘယ္လုိ ရွာရမလဲ. . . စသည္ျဖင့္ ထုိအရာမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးေနပါသည္။  ေယရႈသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ဦးစားေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္ကို သင္ သိပါသလား။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူမ်ားတုိ႔ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားတတ္ၾကျပီး ကိုယ္ေတာ္၏ အၾကံအစည္ေတာ္မွာ သင္စဥ္းစားေသာ အရာမ်ားထက္ ပိုေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမ်ား မလႊမ္းမိုးမိပါေစႏွင့္။

ဂ. အလုပ္မ်ားျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ အသက္မရွင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အသက္ရွင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားက ဒုကၡေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနားယူခ်ိန္ပင္ မရွိ။ နံနက္ မိုးလင္းခ်ိန္ မ်က္စိႏွစ္လံုး ပြင့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ေနကုန္ ညအိပ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တစ္ေနကုန္ လႈပ္ရွားေနရသည္။ အိပ္ရာထဲ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ ေနာက္တစ္ေန႔ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္မ်ားကို စဥ္စားေနၾကဆဲ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိန္ အက်န္အၾကြင္းကုိသာ ရရွိေနရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလွ်ာ့ေနတတ္ျပီး အာရုံမစိုက္ၾကဘဲ ေနၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။ 

ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သမၼာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်င့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၊ သူတပါးႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အက်င့္၊ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ေသာ အက်င့္ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင္းေသာသီတင္း တပါးပါးႏွင့္္ဆိုင္ေသာ အက်င့္တို႔ကို၄င္း၊ ႏွလံုးသြင္း ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အထက္ကသင္ယူ၍ ငါ၌ၾကားျမင္ခဲ့ၿပီးသမွ်တို႔ကို က်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ဖိလိပိ ၄း၈-၉)

ကၽြႏု္ပ္သည္ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ နားေထာင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေပျပီ။ ယခု မွန္ေသာ လမ္းကိုလည္း တဖန္ၾကည့္ပါဦးစို႔။

၄။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ နားေထာင္တတ္ၾကျပီး ၾကားတတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။


ဘုရားသခင္က ၾကားစရာနား ရွိေသာသူမ်ားကို စကားေျပာလ်က္ရွိပါ၏။

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေကာင္းေသာေျမ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတရာပြါးမ်ား၍ အသီးသီးၾက၏။ (လုကာ ၈း၈)

ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ စကားေျပာခ်င္ေနပါသ္ည္။ သင္လက္ခံပါသလား။ သင္သည္ ေကာင္းေသာေျမျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ အစဥ္သင့္ ျဖစ္ေနပါသလား။ သခင္ေယရႈက သူ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားအာ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ 

ေယာဟန္ ၁၀း၂၇ " ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကိုငါသိ၏။"

တစ္ခါက ေတာရြာရွိ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ သူငယ္ခ်င္းရွိရာ နယူေရာက္ျမိဳ႕ၾကီးသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လည္ခဲ့ၾကသည္။ နယူေယာက္ျမိဳ႕ၾကီး၏ အလယ္ တုိင္းစကြဲယားေနရာအထိ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကားသံ၊ လူသံ မ်ားျဖင့္ ဆူညံလ်က္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူငယ္ေလးက "ငါ ပုရစ္ေအာ္သံ ၾကားရတယ္" ဟု ေျပာလုိက္ရာ သူငယ္ခ်င္းက "မင္းလာေနာက္ေနတာလား။ ဒီလုိ ဆူညံေနတဲ့ ျမိဳ႕လယ္ၾကီးထဲမွာ ဘယ္လုိလုပ္ ပုရစ္သံကို ၾကားရမွာလဲ။" ဟု ျပန္လည္ ေမးခဲ့ရာ ထုိေတာသား လူငယ္ေလးက "မဟုတ္ဘူး။ ငါ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားရတယ္" ဟု ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ နားေထာင္ခဲဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေတာသားေလးသည္ လမ္းတစ္ဖက္ရွိ အလြန္ၾကီးေသာ ဘိလပ္ေျမကန္ၾကီးႏွင့္စိုက္ခင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလရာ ထိုျခံဳပုတ္ၾကီးထဲတြင္ ပုရစ္မ်ား ခိုေအာင္းႏုိင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ေနသည္။ ျမိဳ႕သား ေကာင္ေလးက ေတာသားေကာင္ေလးကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လုိက္ျပီး "မယံုႏုိင္စရာပါဘဲ" ဟုေျပာျပီးေနာက္ "မင္းရဲ႕ နားဟာ စူပါမင္းရဲ႕ နားျဖစ္မယ္ထင္တယ္" ဟု ေျပာလုိက္၏။ ထုိအခါ ေတာသားလူငယ္ေလးက "ငါ့ရဲ႕ နားဟာ မင္းတို႔ရဲ႕ နားနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ဘယ္အရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေနတာလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာဘဲ ကြဲျပားသြားတာပါ" ဟု ျပန္ေျပာလုိက္၏။

ယေန႔ သင္ဟာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသံမ်ိဳးကို နားေထာင္ေနပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကေတာ့ သင့္ကို စကားေျပာခ်င္ေနပါသည္။
ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။

အို… ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အသံကို ၾကားႏုိင္ဘုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို မစပါ။
ကိုယ္ေတာ့္ကို လစ္လ်ဴရႈသူ မျဖစ္ဘုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတ္ာ ေျပာေသာအခ်ိန္တိုင္း  ေျပာသမွ်ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ့ေသာသူႏွင့္ အစဥ္သတိရေနပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မေတာ္မူပါ။
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနျခင္းထဲမွ ကယ္မ ကူညီေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စကားေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမွ ရရွိျပီး ကိုယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္ကို ႏွစ္သက္တတ္ေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။
အာမင္

Saturday, November 17, 2012

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ယေန႔ လူသားတိုင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾက ပါသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ မိသားစုအေရး စသည္ ျဖင့္ ပြင့္လင္းလာေသာ လက္ရွိအေျခအေနကို အမွီျပဳ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ေလာကသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားေန ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ကား ဘုရားသခင္၌သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼာ က်မ္းစာမွ ဖတ္ၾကားလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဇာခရိ ၉း၁၂ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔ ရဲတုိက္သို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္ဟု ယေန႔ ပင္ ေျပာထား၏။ (ဇာခရိ ၉း၁၂)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ အခ်ဳပ္ခံ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူ ဟူေသာသူတို႔ကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၌ ရွိေနေသာ သူတို႔သည္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနထိ တုိင္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိေနၾကပါသည္။ အေျခအေနက မည္မွ်ပင္ ဆိုးရြား ေနေစကာမူ ဘုုရားသခင္က လက္ရွိအေနအထားကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အေျခအေန တြင္မဆို ဘုရားသခင္၌ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ကေတာ့ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ျပီး အခ်က္ သံုးခ်က္ တင္ျပလိုပါသည္။

(၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
    ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္ ကာလ တြင္ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုးစီရင္မႈႏႈံး အျမင့္ဆံုးဟု သိရပါသည္။ အေျခအေနက ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ရာထူးရွိသူ . . . အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုး သြားျပီဆုိပါက လူ႔ေလာကတြင္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္လိုစိတ္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါက အေျခအေန မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေနေစကာမူ အသက္ရွင္ရသည္မွာ အားႏွင့္ ျပည့္စုံေန တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနဘုိ႔ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိေတာ့လွ်င္ ထိုသူ၏ ေနာက္မွ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား လုိက္ပါလာတတ္ျပီး အဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြား တတ္ပါသည္။
၁ သက္ ၄း၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ညီအကိုတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔ သင္တုိ႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။ (၁ သက္ ၄း၁၃)
ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းကို ေပါင္းစပ္ မွီတြယ္ေနသည့္ အသြင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဝမ္းနည္းမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနလွ်င္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မည္မွ် ခက္ခဲ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ သည္ ျဖစ္ေစ လံုးဝ အေရးမၾကီးပါ။ သင့္ထံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဘုရား သခင္၌သာ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
အထက္တြင္ အေျချပဳေဖၚျပခဲ့ေသာ ဇာခရိ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနသူမ်ားအတြက္ ေဖၚျပထားသည္မွာ  “ငါသည္ ႏွစ္ဆေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳဦးမည္” ဟုေဖၚျပ ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ထံတြင္ ရွိေသာ ျပႆနာကို အဆင္ေျပရုံမွ်သာ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ ဆိုသည္ထက္ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာႏွင့္ ထပ္မံ ရစ္ပတ္ဦးမည္ ဟု ဆိုေနသေယာင္ ခံစားမိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ ခံစား တမ္းတေနေသာ သူမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာ ခံစားရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ားကို ျပန္လည္ခံစား ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ ေသာသူ အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ခံစား ရေသာ ျပႆနာကို ခံစားဝမ္းနည္းေနရသည္ထက္ သင့္ကို ေကာင္းၾကီး မဂၤလာေပးလိုေသာ အၾကံအစည္ေတာ္က ပိုမို ၾကီးမား ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ေလာက သားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မူကား ေသေနေသာသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၂) မေသႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ပိုမို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ရွိေသာ သတၱဝါတိုင္းသည္ ေသျခင္း တရားကို မလြဲမေသြ ခံစားရၾကပါသည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔ အတြက္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ တုိင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ခံစားရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာေစရန္ အျမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္သည္။

သတၱဝါတုိင္းသည္ အသက္ၾကီး လာသည္ႏွင့္အမွ် အားေလွ်ာ့လာျပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုန္းဘုန္းလဲ သြားတတ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊလင္းယုန္ ဟူေသာ ငွက္သတၱဝါသည္ မည္မွ်ပင္ အားေလွ်ာ့၊ ပင္ပန္း ေနေစကာမူ ေနကိုၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ အင္အားမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိကာ လမ္းဆန္းေစပါသည္။ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာသည္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲအားကုန္ခန္းကာ ဝမ္းနည္းျခင္း ခံစားေနရပါေစ၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖင့္ သင့္အသက္တာကို အသစ္ေသာ လန္းဆန္းမႈကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ေရႊလင္းယုန္ ကဲ့သုိ႔ ဖန္ဆင္းထားသည္။ ဘုရားသခင္ကို ၾကည့္ျပီး အသက္ရွင္ေသာအခါတုိင္း သင့္ထံမွ ေလွ်ာ့ပါးသြားေသာ ခြန္အား မ်ားကို ျပန္လည္ ျပည့္ဝ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားသည္ ဘာမွ် ျဖစ္မလာ ေသာေၾကာင့္ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ေမ့ေလွ်ာ့ သြားသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ “ငါေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သည့္အရာမွာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား” ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ သမၼာ က်မ္းစာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ယာကုတ္ထံတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခား တစ္ဘက္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာေနပါေစ ဘုရားသခင္သည္ အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သင္နားလည္ ေစခ်င္ပါသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ “ယာကုတ္” ဟူေသာအမည္မွာ “လွည့္စားသူ” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ္လည္း ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္က တစ္သက္လံုး မထားခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင္၏ မင္းသားေလး” ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ “ဣသေရလ” ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ သူ၏ အသက္တာကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယာကုတ္သည္ မိမိအလြန္ခ်စ္ေသာ သား ေယာသပ္ႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ နည္းေသာႏွစ္ မဟုတ္ေခ်။ ေယာသပ္ အိမ္မက္စတင္မက္ခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေရာင္းစားခံ၊ ကၽြန္ခံ၊ ေထာင္က်၊ ျပန္လြတ္၊ အိမ္ေထာင္က်၊ နန္းေတာ္သို႔ေရာက္ . . . စသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ယာကုတ္ အတြက္ သားႏွင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္သာမက အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေသဆံုး ေနျပီဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယာကုတ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ၾကီးမားေသာ လက္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္ၾကီး လုပ္ေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ေယာသပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္ ယာကုတ္ခံစားခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း ေၾကကြဲျခင္း တုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းကာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး ယာကုတ္ ခံစားခဲ့ရ ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာတြင္ ခံစား ဝမ္းနည္းေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ ကာလမ်ား အတြက္ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းမႈ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ပင္ ၾကာ ေနေစကာမူ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အက်ိဳး ရလဒ္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သင္ထားရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ ကာလ မ်ားစြာၾကာခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသြားျပီဟု မခံစားသင့္ပါ။

(၃) ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေစခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၃) ဦးရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ဦးမွာ အသက္ငယ္ရြယ္ေသး ေသာ ယာဣရု၏ သမီးျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ ထိုသမီး ေသဆံုးသြား ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္ခေလး၏ မိဘမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဝမ္းနည္း ၾကသည္။ လူသားတုိင္းအတြက္ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သည့္ ပညာ၊ အစြမ္း၊ တန္ခိုး၊ ရာထူးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားေန ေစကာမူ ထိုအေျခအေနသည္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာဘို႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ေဆာင္ယူလာဘို႔ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဘုရားသခင္ သည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ လူတို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္ သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲတြင္ ဖုံးအုပ္မထားေခ်။ သခင္ေယရႈသည္ အရာရာတုိင္း အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ ကို သူတို႔ နားမလည္ ခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ သခင္ ေယရႈသည္ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေသာအခါ ထိုမိန္ခေလးမွာ ျပန္လည္ အသက္ရွင္ လာပါသည္။ ထုိအခါမွ သူမ၏ မိဘမ်ား နားလည္ခဲ့ၾကသည္မွာ “သခင္ေယရႈသည္သာလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ရာ” ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ မည္မွ်ပင္ အေျခအေနဆိုးကာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ျပန္လည္ တည့္မတ္ေစကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ ဆိုသည္ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် မေမ့ေစခ်င္ပါ။

ဒုတိယတစ္ေယာက္မွာ ေသျပီးေနာက္ ထမ္းစင္ျဖင့္ ထမ္းကာ သုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ထုိအေလာင္း ၾကီးကို ေျမသို႔ ျမဳတ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာေလေတာ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ လာဇရုျဖစ္သည္။ ေသျပီးသည္သာမက အုပ္ဂူတြင္ ျမဳတ္ႏွံျပီးသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိပါ။ ေသျပီး ပုပ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈက ေအာ္ဟစ္ကာ ေခၚယူ လိုက္ေသာအခါ အပုပ္န႔ံ ကင္းစင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္လာ ပါေတာ့သည္။ အုပ္ဂူထဲမွ ထြက္လာပါေတာ့သည္။
လူ႔အေျခအေနအရ ထိုအေျခအေနသည္ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ လူတို႔၏ လက္ရွိ အေျခအေန အသီးသီးကို ေမွာက္လွန္ဖ်က္ဆီးကာ လူတုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္းတီးေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသာ အေျခအေန မွာပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာေၾကာင့္ ေသေနေသာ သင့္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေျခအေနကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားေစႏုိင္သည္ ဆိုသည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

သင့္ အသက္တာထဲမွ ခက္ခဲ အားနည္းေနေသာ အေျခအေန အသီးသီး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ ႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဝငွလုိက္ပါသည္။ (၁) အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိပါေစ၊ (၂) သင္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေသမသြားပါေစႏွင့္၊ (၃) ေသေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ကို အသက္တာတြင္ စြဲျမဲစြာ မွတ္သားထား ေစခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ (အာမင္)

Saturday, November 10, 2012

နိမ့္ပါးသူတုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာ ရႏုိင္ပါသလား။

   
တရားသူၾကီး အခန္းၾကီး (၆-၇) မွာ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသူတစ္ဦးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တကမာၻလံုးရွိ မ်က္လံုးမ်ားအျမင္တြင္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာ သူတစ္ေယာက္က ေအာင္ျမင္သြားသည္ဟု ျမင္ၾက မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ မေအာင္ျမင္ထိုက္ေသာသူ ဟု ပတ္ဝန္းက်င္က သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား ျဖစ္လာေစသည္ မဟုတ္ပါလား။
အေျခအေနကို သတိထားျပီး ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ သေရလ လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္ ခန္႔ ရွိပါျပီ။ က်မ္းစာ၏ ေဖၚျပခ်က္အရ သေရလလူမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္ ဆိုးသြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (သူၾကီး ၆း၁) ကိုၾကည့္ပါ။

ထိုေခတ္ကာလအခါက တရားသူၾကီးမ်ားကို လူမ်ိဳးေတာ္အား ဦးေဆာင္ေစသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားသူၾကီးမ်ားကို ျပန္ လည္ ေလ့လာၾကည့္ပါက မိမိ၏ ဘုန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ မေပးခဲ့ပါ။ ျဖစ္သမွ်ေသာ အေျခအေန တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ သေရလလူမ်ိဳးထဲတြင္ အနိမ့္ပါးဆံုးေသာ အတန္းအစားမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္ပါသည္ (၆း၁၅-၁၆) ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား သခင္က သူ႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အသံုးျပဳလုိသည့္အခါတိုင္း ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရားအေၾကာင္းကို ေတြးေတာ စိတ္ဝင္စားမႈကို အရင္ဆံုး ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုသူသည္ မည္မွ် လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည္၊ ပညာတတ္သည္၊ ၾကိဳးစားအားထုပ္ႏုိင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။
(၁ေကာ ၁း၂၆-၂၈) ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ နိမ့္ပါးေသာသူ၊ ယုတ္ေသာသူ၊ မေရရာေသာသူ၊ ပညာမတတ္ ေသာသူ၊ အားနည္းေသာသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္သည္ မိမိကုိယ္ကို အားနည္းသူဟု အသိအမွတ္ျပဳျပီဆိုပါက ေအာင္ျမင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ ေအာင္ျမင္ လိုပါက ဘုရားသခင္၏ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းစဥ္ အေပၚတြင္ လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ဘို႔ လိုပါသည္။
သင္သည္ ေအာင္ျမင္လိုေသာသူ ျဖစ္ပါက ေလာကလူသားတုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ကို လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုပါ။ ဝိညာဥ္ ေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဝိညာဥ္ေရး အဓိကပိုင္းျဖင့္သာ ေရာက္ရွိလာပါမည္။ စြမ္းရည္မ်ား၊ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ မ်ားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳေသာသူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္ပါသည္။
ဂိေဒါင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔ ျဖစ္ေစလို သည္ဟူေသာ အရာကို တန္ ဘိုးထား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၏ နည္းလမ္းစဥ္အရ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရား သခင္အတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။ ထုိအလုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္း၊ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္၊ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

 

၁။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ (၆း၁၁-၂၃)

ဤအဆင့္သည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္ အစဥ္ရွိေနတတ္ပါသည္။ သင္၏ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္က ပထမဦးဆံုး တို႔ထိဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းၾကီးရလဲဟု ေတြးေတာက ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ မဆံုးျဖတ္ခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမးျမန္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမွာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာလုပ္ ေစခ်င္သလဲဟု အရင္ေမးျမန္ သင့္ပါသည္။

က။ ဘုရားသခင္က အရင္ဆံုး သင့္ကို ဆြဲေခၚပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူေရြးခ်ယ္ေသာအခ်ိန္ေရာက္လာျပီဆိုပါက သူေရြးခ်ယ္ေသာေနရာသို႔ အရင္ဆံုး ေခၚယူတတ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စကားေျပာတတ္ ပါသလဲ။ သင္ကုိယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္ မ်ားတြင္ စကားေျပာတတ္ပါသလဲ။ သင္ဘာလုပ္ေနသည္၊ မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိေနသည္၊ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေရးမၾကီးပါ။ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မူကား ဘုရားသခင္က သင္၏ ႏွလံုးသားကို တို႔ထိဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနက မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ဘာမွ် မလုပ္ႏုိင္၊ မတတ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန။ သို႔ ေသာ္ ဘုရားသခင္က ထိုအေျခ အေနကို အမိအရ အသံုးခ်ျပီး အမႈေတာ္အတြက္၊ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္၊ ဘုန္းေတာ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေန မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္။ သင္ကိုယ္သင္ ဆင္ျခင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ အခက္အခဲမ်ား၊ အေၾကာက္ တရားမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ဘု၇ားသခင္က ဘုန္ေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳခ်င္ပါသည္။

ခ။ ေရြးေကာက္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ ထိန္ခ်ဳပ္မႈကို ဆင္ျခင္ေလ့ရွိသည္။ (၁၂-၁၄)

ဂိေဒါင္သည္ သူ႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး သံသယ ျဖစ္လာပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ မိသားစု အေျခအေန မွာလည္း အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္းကို “အားၾကီးေသာ အခ်င္းသူရဲ” ဟု ေခၚလိုက္ပါသည္။ 
ထုိအေျခအေနကို သင္စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဂိေဒါင္ မည္ကဲ့သို႔ ခံစားမည္နည္း။ ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရား ဖံုးလႊမ္းေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုသူဘက္တြင္ ရပ္တည္ကာ ၾကီးမားေသာ အမႈကို ျပဳေတာ္မူေတာ့မည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေန မဟုတ္ပါလား။

ဂ။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ (၁၅)

“ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား” ဟု ဘုရားသခင္ကုိ ျပန္လည္ ေမးခြန္း ေမးလိုက္သည္။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ထုိက္တန္သူ မဟုတ္ဟု ေတြးေတာေနသည္။ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳလိုသူတုိင္းသည္ မိမိအားနည္းခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္နားလည္ ခံစားတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကို အေလးမထား ဂရုမမူဘဲ “ငါသိသည္၊ ငါတတ္သည္” ဟူေသာ လူတို႔အတြက္ ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
မိမိ၏ အားနည္းခ်က္က ကိုယ့္ကို ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည္။ ထိုအခ်က္က သူ႔ကို စိုးရိမ္စိတ္ကို ၾကီးထြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ တုိင္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ေပးေတာ္မူမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ နားလည္ ခံစားတတ္ျပီဆိုပါက ဂိေဒါင္ကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဃ။ ဘုရားသခင္၌ အသက္ရွင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (၁၆-၂၃)

ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ၾကားနာေသာသူတုိင္းသည္ အလိုလို ခြန္အားမ်ား ျပည့္ဝလာတတ္သည္။ ဂိေဒါင္ အေနျဖင့္ အေျခအေန မည္သို႔ ျဖစ္ေနေစကာမူ ႏႈတ္ခပတ္ ေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားနာ ခံယူခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္အား မ်ား ျပည့္လာျပီး ဘုရား သခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ ျပင္ဆင္ ေလေတာ့သည္။ 
သင္ကိုယ္တုိင္က အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုး ေနေသးလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ စကားေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ ၾကားႏုိင္ရန္ ဆု ေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာကို ပိုမို ဖတ္ရႈပါဟု တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
ဘုရားသခင္ထံ စကားေျပာျပီး မိမိကိုယ္တုိင္ ယဇ္ပူေဇာ္ကာ ဘုရားသခင္၌ ဆက္ကပ္လုိက္ သည္။

 

၂။ ဘုရားသခင္အတြက္ ယဇ္ပလင္ကို တည္ေဆာက္သည္။ (၁၇-၂၄)

      ဂိေဒါင္သည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆုိင္ စကား ေျပာျပီး ေသာအခါ ဆိတ္သူငယ္ တစ္ေကာင္ကို ယူကာ ယဇ္ ပူေဇာ္လ်က္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္လိုက္ေလသည္။ ထိုယဇ္ ပလႅင္ကို ေယေဟာဝါ ရွလံု ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာက မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ 
     သင္ကိုယ္တုိင္လည္း ေရာမ ၁၂း၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ေသာသူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကို ရွာမည္ ဆိုပါက အေတြ႕ခံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ျငိမ္သက္ ျခင္းကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

 

၃။ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ (၂၅- ၃၂)

     ေျဖာင့္မက္ျခင္းတရားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တျပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဂိေဒါင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဆိုရာတြင္ မိမိအသက္တာထဲတြင္ ဘုရားကို ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
     အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ “ဗာလ” ဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ပစ္လုိက္သည္။ အသက္တာထဲက နတ္ဆိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ရုပ္တုႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသက္တာထဲက ဘုရားမၾကိဳက္ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါသည္။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဂိေဒါင္သည္ “ေယရုဗာလ” ဟူေသာ အမည္သစ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။
     သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ပါ။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထိုအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါသည္။

 

၄။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို အတည္ျပဳသည္။ ( ၃၆-၄၀)

     ယေန႔ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေမးျမန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ယူရပါမည္။ မိမိအသက္တာတြင္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ စီမံကိန္မ်ား၊ ၾကိဳစားအားထုပ္မႈတုိင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖင့္ မိမိအသက္တာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ကို လွမ္းကိုင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
     ဤေနရာတြင္ ဂိေဒါင္သည္ ပထမဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းေနတာ လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳ ဗ်ာဒိတ္ခံထားရသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေသခ်ာခ်င္ပုံရသည္။ သင္မည္မွ် ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြခဲ့ပါသလဲ။ မိမိအသက္တာထဲက မေအာင္ျမင္မႈေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြမႈ အားနည္းခဲ့သည္ဆိုပါက မည္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္မံ သတိေပးပါရေစ။

 

၅။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။(၇း၁-၂၃)

     မူလပထမတြင္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး ယံုၾကည္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သတၱိရွိရွိျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအခါ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ဝေနေလျပီ။

က။ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

        ဂိေဒါင္သည္ ဘု၇ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ျပီးျပီ၊ အလိုေတာ္ကိုလည္း သိရွိျပီးျပီ၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရယူျပီးေသာအခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

        ၁။ ေစာေစာထသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္။(၁)

        ဂိေဒါင္သည္ ေစာေစာ ထျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ေပၚတတ္သည္ ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျဖစ္သည္။
        ဝိညာဥ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုသူတုိင္းသည္ သူတို႔ေန႔ရက္မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အစျပဳေလ့ရွိသည္။ သင္၏ တေန႔တာ ေဆာင္ရြက္ အစျပဳရန္ အိပ္ရာေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။ ေက်ာင္းမသြားခင္၊ အလုပ္မသြားခင္၊ ရုံးမသြားခင္၊ လုပ္ေဆာင္စရာ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ခင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အစျပဳပါ။

        ၂။ ဘုရားသခင္ထံက လမ္းညႊန္မႈ ခံယူသည္။ (၁-၈)

        ဂိေဒါင္သည္ မိမိကိုယ္ကို အစြမ္းမရွိဟု သိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းကိုသာ အားကိုးသည္။ ဘုရားခိုင္သလို လုပ္ေဆာင္သည္။ အတိအက် လုပ္ေဆာင္သည္။ လူသံုးေသာင္းေက်ာ္မ်ားသည္။ အနည္းဆံုး လူမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရယူႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေစခိုင္သည့္အတုိင္း အဆင့္ဆင့္ စစ္ယူလုိက္ေသာ အခါ လူ (၄၀၀) သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုအရာမွာ ဘုရားသခင္၏ ေစခိုင္မႈအရျဖစ္ျပီး၊ သူ၏ အၾကံအစည္ႏွင့္ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈ မ်ား မပါရွိပါ။

        ၃။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

        ေနာက္ဆံုးတြင္ ဂိေဒါင္မေမွ်ာ္လင့္ရဲ၊ စိတ္ကူးပင္ မရႏုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈၾကီးကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ အတူပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္မဟုတ္ပါလား။

 

နိဂုံး

     သင္၏ ဘဝအသက္တာတြင္ အားနည္း စိတ္ပ်က္ဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္ရဲမႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ ဂုဏ္အသေရ မဲ့မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္ေနပါသလား။ ဂိေဒါင္၏ အသက္တာမွ ခြန္အားယူၾကည့္ပါ။ ဂိေဒါင္သည္ အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အဆင္းရဲဆံုး မိသားစု၊ အေၾကာက္တတ္ဆံုး လူသား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ မဲ့ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈႏွင့္ အတူပါရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
သင္၏အသက္တာကိုလည္း အလားတူ ဘုရားသခင္က မစကူညီလုိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူခံစားႏုိင္ပါေစ။


Saturday, October 13, 2012

ေဟျဗဳန္ေျမကို အပိုင္စားရတဲ့ ကာလက္ထံမွ ခြန္အားယူစရာ


က်မ္းစာထဲတြင္ ခါနန္ျပည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သူလွ်ိဳ (၁၂)ေယာက္အေၾကာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရျပီး သူတို႔ ျပန္ လည္ေျပာၾကားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔ အထဲတြင္ (၁၀) ေယာက္က အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ ႏွစ္ေယာက္မွာမူ အေပါင္းလကၡဏာ သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ ေယာက္မွာ ေယာ႐ႈႏွင့္ ကာလက္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ လူ(၁၀)ေယာက္မွ သေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ခြန္အား တုိက္တြန္းရမည့္အစား စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေစ မည့္ စကားမ်ား ကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ၾကားရသူ မ်ားကလည္း ဘုရားသခင္၏ ကတိစကားထက္ ထိုသူတို႔၏ စကားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ခါနန္ျပည္ကို အေမြအျဖစ္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပးထားခဲ့ျပီး သြား၍ သိမ္းပိုက္ရန္ လည္း ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ 

ထိုသူတို႔၏ မနာခံျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးခိုလႈံမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ (၄၀) ႏွင့္ ခါနန္ျပည္သို႔ ေရာက္ႏုိင္သည့္ ခရီးကို ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) သြားရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ရွိခဲ့ေသာသူအမ်ား စုသည္ ခါနန္ျပည္ကို ဝင္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ သူတို႔၏ သားေျမ မ်ားကသာ ကာလက္ ႏွင့္ ေယာရႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ကတိေတာ္နယ္ ေျမ ခါနန္ျပည္သို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေလသည္။
ယခင္က ရွိႏွင့္ခဲ့ေသာ အာမလက္လူမ်ားကိုပင္ ယခုလည္း ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တြင္မူ ကား ယခင္ကကဲ့ သို႔မဟုတ္။ ေယာရႈ၊ ကာလက္တုိ႔ႏွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္သစ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ အာမလက္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယရိေခါ ျမိဳ႕ၾကီး ခုရက္တုိင္တုိင္ ပတ္ခဲ့သည္။ ေယရိေခါျမိဳ႕ရိုး ၾကီး ျပိဳလဲသြားသည္အထိ ယံုၾကည္ျခင္းအား ၾကီးခဲ့ၾက သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ကို လံုးလံုးလုိက္ေသာ ဤမ်ိဳးဆက္ကို ဘုရားသခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆက္တုိက္ ရရွိခံစားေစခဲ့သည္။ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအမ်ားစုကို သိမ္းပိုက္ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ တုိက္ပြဲဝင္စရာ ေနရာေတြ ရွိေနေသးသည္။ သူတုိ႔ လူမ်ိဳး (၁၂) ႏြယ္စလံုး ေနစ ရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရာမ်ားအတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ ဝင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သေရလလူမ်ိဳး (၁၂) မ်ိဳးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရာေျမမ်ားကို ခြဲျခမ္းျပီး အသီးသီး ခြဲေဝယူခဲ့ၾက သည္။ ထိုလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေယာရႈ၏ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခု ေျပာလုိသည္မွာ ကာလက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အ ပိုင္းမ်ားကို ေျပာဆိုတင္ျပလုိပါသည္။ ကာလက္၏ အေၾကာင္းကို ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယာရႈ ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။
အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူသြားေသာ ညီအကိုတို႔သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔ လုံးလုံးလိုက္ပါ၏။ ထုိေန႔ရက္၌ ေမာေရွက သင္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ ေသာ ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္နင္းျပီးေသာေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏သား ေျမး တို႔၏ အေမြ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်ိန္ဆိုေလ၏။ (ေယာရႈ ၁၄း၈-၉)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္သည္ ကာလက္အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ရရွိခံစားျပီး ခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားသခင္ေပးမည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ကူယဥ္စရာ၊ အိပ္မက္ ရႈပါရုံ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ သည္။ ထိုအရာအတြက္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာသည္ျဖစ္ေစ ထိုအိပ္မက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ပ်က္ျပယ္ သြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ရဲရင့္ျပက္သားေသာ ယူပါရုံ အိပ္မက္မွာ တစ္ေလာကလံုး ဧ၀ံေဂလိ သတင္းစကား ၾကားနာခြင့္ ရရွိလာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ သူ၏ အိပ္မက္ ရႈပါရုံမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရွိေခ်။

မာတင္လူသာ၏ အိပ္မက္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ ရရွိေရးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို နားလည္ႏုိင္ ေအာင္ လူတုိင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာ ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူမေသ မီမွာပင္ သူ၏ ႏုိင္ငံမွ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ႏႈတ္ခပတ္ က်မ္းစာ ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ ခဲ့ေလသည္။

အလက္ဇျႏၵာ ကမ္းဘဲ ႏွင့္အတူ ဘာတြန္ ဒဗလူ  စတုန္း၊ ရက္ကြန္ ဂၽြန္စမစ္တို႔၏ ရဲရင့္ျပက္သာေသာ ရူပါရုံမွာ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးတြင္ အသင္းေတာ္နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီး ခရစ္ယာန္ဟူေသာ အမည္တစ္ခုသာ တည္ရွိေစရန္ ရူပါ ရုံ အိပ္မက္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ကိုသာ က်ိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁။ မိမိ၏ ယူပါရုံအတြက္ အသက္သိတ္ၾကီးသြားျပီဆုိတာ မရွိပါ။
ေယာရႈ ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုၾကည့္လွ်င္ အသက္ ရွယ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားျပီး ခြန္အား မ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတို႔သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုႏွစ္ဆယ္ ေရာက္လွ်င္ အားနည္းသြားသည္။ လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကာလက္ အတြက္ ခြန္အားေတြ ရွိေနဆဲ၊ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားရွိေနဆဲ ဟု ေဖၚျပ ထားပါသည္။

ကာလက္သည္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ ရူပါရုံမွာ အိပ္မက္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားခဲ့ပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိပ္မက္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္က ေပးထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ေဂ်ာ့ဖိုမန္ဆိုသူ လက္ေဝွ႕သမားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ သူဟာ ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံပါ။ ယခုအခါမွာ သူ ဟာ တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ သိပ္မၾကာခင္က သူ႔အသက္ (၄၂) ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တခါ ျပန္ျပီး လက္ေဝွ႔ထိုးဘို႔ ၾကိဳးဝိုင္းစင္ေပၚမွာ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူရဲ႕ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အတြက္ ေငြရွာဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ အခု ခ်န္ပီယံကို စိန္ေခၚပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေငြလို ေနလို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ Recreation centers for young boys ကို တည္ေထာင္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြကို လမ္းေပၚကေန ေခၚယူဘုိ႔ပါ။ သူတို႔ေတြ ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သူစိန္ေခၚခဲ့သူမွာ Evander Holyfield ျဖစ္ျပီး ဟဲဗီဝိတ္လက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ရွိျပီး ၂၁၅ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ က်စ္လစ္ေသာ ၾကြက္သားၾကီးမ်ားရွိသည္။ George Foreman မွာ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ရွိျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၅၇ ေပါင္ျဖစ္သည္။ သူ႔၏ၾကြက္သားမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ မက်စ္လစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ George Foreman သည္ အျပင္အထန္ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းျပီး ထိုစိန္ေခၚပြဲကို ထိုသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ လက္ေဝွ႕ကို ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက ထိုျပိဳင္ပြဲကို မထိုးသတ္ရန္ ေျဖာင္းဖ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ George Foreman ကို ေျဖာင္းျဖႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ George Foreman မွာ ၂ ခ်ီ ၃ ခ်ီထက္ ပိုမို ထိုးသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕ ထိုးသတ္ခ်ိန္တြင္ George Foreman မွာ ၁၂ ခ်ီတိုင္ေအာင္ ထိုးသတ္ျပီး သူ၏ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ေနသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုျပိဳင္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပိဳင္ပြဲျပီးသည္အထိ ထိုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးဘဲလ္တီးခ်ိန္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး ေပြ႕ဖက္ကာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ပရိတ္မ်ားကလည္း လက္ခုတ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ထုိျပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေဝွ႕ထိုးသတ္ေၾကးကို ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

သူႏွင့္ အင္တာျဗဴးတစ္ခုတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီျပိဳင္ပြဲမွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အိပ္မက္ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။” ဟူ၍ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ေပးထားေသာ ရႈပါရုံမ်ား ရွိေနသည္ ဆိုပါက အသက္ၾကီးလြန္းပါျပီဟု ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။ ကာလက္အတြက္ ေဟျဗဳန္ေျမကို သိမ္းယူရန္ အတြက္ အသက္ၾကီးပါျပီ။ ခြန္အားနည္း ေနပါျပီဟု ေျပာ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကည့္ပါ။
(၂) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ အဲဒီယူပါရုံ ရွိေနရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ဆြဲႏႈတ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။
ေယာရႈ ၁၄း၁၁ အရ ကာလက္သည္ ခြန္အားမ်ား ရွိေနဆဲဟု ေျပာဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ထုိစစ္ပြဲကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ကာလက္တြင္မရွိပါ။ သင္၏အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထိုသို႔  ေျပာဆိုႏုိင္သည့္အေျခအေန ရွိပါဦးမည္လား။ ကာလက္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္သည္ ဘုရားသခင္ထံ တုိက္ရုိက္ ရရွိ ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္ အသက္ၾကီး လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြား ျခင္း၊ ခြန္အားနည္းသြားျခင္းတို႔ မရွိခဲ့ေခ်။

ယခင္ အႏွစ္ေလးဆယ္က ရွိခဲ့ေသာ အာနက လူၾကီးမ်ားသည္ ထုိေနရာတြင္ ရွိျမဲရွိေနေသာ္လည္းဘဲ ကာလက္၏ စိတ္ ႏွလံုးကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသကက္တာတြင္ အာနကဟူေသာ လူ႔ဘီလူၾကီးမ်ားက သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားအား ထုပ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရူပါရုံသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ စစ္မွန္ေသာ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားျဖစ္ပါက သင့္ကို မည္သို႔မွ် အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခြန္အားမ်ားႏွင့္ ရစ္ပတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဖိလႅိပိ ၄း၁၃ အားျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ပါလိမ့္မည္။ “ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလက္သည္ ေဟျဗန္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳစားျပင္ဆင္ခြန္အားယူေနသည့္နည္းတူ၊ သင္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္း အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ သင့္အတြက္ နယ္ေျမ အသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ိန္မေရြး က်ဆံုးႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မစုံလင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ အလုပ္တာဝန္ အသစ္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းရမည္၊ အစီအစဥ္ခ်ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေကာင္း မွား ယြင္း ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာ အတြက္ ရင္ဆုိင္လာရမည့္ ျပသနာအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ ကာလက္သည္ ေဟျဗဳန္ေျမကို ရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅) ႏွစ္က စိတ္ႏွလံုးတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က ျဖစ္မလာခဲ့။ ယခုတစ္ဖန္ ၾကိဳးစားရယူရန္ ထပ္မံ ခြန္အားေမြး ျပင္ဆင္ရသည္။ သင့္အသက္တာတြင္ သင္၏ ယူပါရုံ အိပ္မက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစ္ခါတည္း အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္က် အားေလ်ာ့ သြားျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတြက္ ခြန္အားမ်ားျဖင့္ ပတ္ရစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ယူပါရုံေတြကို ေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခန္းငယ္ (၁၂) မွာ ေယာရႈက ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ။
 “ဤေတာင္ကို ကၽြႏု္ပ္အားေပး ပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနက လူရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထုိ႔ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ၾကားရျပီ။ သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလွ်င္ အမိန္႔ ေတာ္ရွိသည္်အတိုင္း ထုိသူတို႔ကို ႏွင္ထုပ္ျခင္းငွါ အကၽြႏု္ပ္ တတ္စြမ္းႏုိင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။”
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔ဘီလူၾကီးေတြကို မသတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကသာ သတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ေမာရွည္ကို သေရလ လူေတြကို ကယ္ထုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီခဲ့တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ဂိေဒါင္ကို လူ (၃၀၀)ထဲနဲ႔ ရန္သူ မိဒါန္ လူေတြကို တံပိုးမႈတ္ျပီး တုိက္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးခဲ့တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ ဒါဝိတ္ကေလးနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ေက်ာက္ခဲလံုးေလးေတြနဲ႔ဘဲေဂါလ်က္ၾကီးကို အနုိင္ယူေပးလုိက္တယ္။
  • ဘုရားသခင္ဟာ တမန္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အတူပါရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေရာမအင္ပါယာၾကီးတစ္ခုလံုး ျပန္႔ႏွံ႔သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပးလုိက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကူညီ မစမည္ကို သံသယကင္မဲ့စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကိဳစားအားထုပ္ဘို႔ လုိအပ္လာသည့္အခါတုိင္း ကိုယ္ေတာ္က ေျပာမည္မွာ “ မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မသြားေစ ခ်င္ပါဘူး။ မင္းနဲ႔ အတူငါသြားမယ္။ မင္းရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေပၚဘုိ႔ ငါလည္းကူညီမယ္” ေျပာပါလိမ့္မည္။

သင္၏ ရူပါရုံမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လုိုသည့္အရာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ် ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ ကေတာ့ သင္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ရႈံးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ ရူပါရုံမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီမစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။